برترین NGO مبارزه با اعتیاد

صفحه اصلیمقالات حوزه اعتیادانسان کامل از ديدگاه روانشناسي و ملاصدرا(3)

انسان کامل از ديدگاه روانشناسي و ملاصدرا(3)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

ج - ويژگي هاي انساني خواستار تحقق - انسان کامل - از ديدگاه مزلو

مزلو ويژگي ها و خصايص انسان خواستار تحقق - انسان کامل - را به دو دسته ويژگي هاي کلي و ويژگي هاي خاص تقسيم مي کند:


ويژگي هاي کلي: انسان هاي خواستار تحقق دو ويژگي دارند:

 

انسان کامل از ديدگاه روانشناسي و ملاصدرا(3)

 


ج - ويژگي هاي انساني خواستار تحقق - انسان کامل - از ديدگاه مزلو

 

مزلو ويژگي ها و خصايص انسان خواستار تحقق - انسان کامل - را به دو دسته ويژگي هاي کلي و ويژگي هاي خاص تقسيم مي کند:

 


ويژگي هاي کلي: انسان هاي خواستار تحقق دو ويژگي دارند:

 


الف - آنها به نوبه خود نيازهاي سطوح پايين تر يعني نيازهاي جسماني, ايمني, تعلق , محبت و احترام را بر آورده ساخته اند و الگوهاي بلوغ و پختگي و سلامت مي باشند و از توانايي ها و قابليت هاي خود حداکثر استفاده را نموده و خويشتن را تحقق بخشيده اند.

 


ب - خواستاران تحقق خود, ميان سال و سالخورده مي باشند. به عقيده مزلو انسان هاي جوان تر حس هويت نيرومند و مستقل ندارند و به رابطه عاشقانه پايداري نرسيده اند.

 


ويژگي هاي خاص انسان خواستار تحقق به قرار ذيل مي باشد:

 


1- آگاهي و ادراک صحيح از واقعيت ها

 

به عقيده مزلو انسان خواستار  تحقق , از دنياي پيرامون خود شناختي عيني دارد. وي اين نوع شناخت را " شناخت هستي" مي نامد. انسان جهان را آن گونه که هست مي شناسد نه ان گونه که مي خواهد . لذا داوري و درک او از خود و ديگران و عالم , درکي دقيق و صحيح مي باشد. اين دقت ساير جنبه هاي زندگي او مانند هنر و موسيقي و علايق فکري و سياسي و علمي را تحت تاثير قرار مي دهد. در حالي که شخصيت هاي ناسالم جهان و ديگران را مطابق قالب ذهني خويش درک مي کند نه آنگونه که هستند.

 


2- پذيرش خويشتن و ديگران و طبيعت

 

انسانهاي خواستار تحقق , نقاط ضعف و قوت خود را بدون نگراني مي پذيرند و طبيعت خويش را به همان صورتي که هست قبول دارند. همان گونه که طبيعت و ديگران را نيز بدون عکس العمل پذيرا هستند . آنها تمايلات نفساني خود را بدون حالت دفاعي و شرمساري و محبت و تعلق و احترام و ... پذيرفته و در برابر نقاط ضعف خود شکيبا هستند.

 

 

 

 3- خود انگيختگي , سادگي و طبيعي بودن

 

انسان هاي خواستار تحقق , در تمام جنبه هاي  زندگي بدون تعصب و تظاهر رفتار مي کنند و عواطف و هيجانات خود را پنهان نمي سازند و برطبق طبيعت خود و به طور طبيعي عمل و رفتار مي کنند و در عين حال ملاحظه ديگران را از نظر دور نمي دارند.

 

 

 


4- توجه به مسائل بيرون از خويشتن ( مسئول و متعهد در برابر وظايف و مسائل زندگي)

 

به عقيده مزلو انسان هاي خواستار تحقق , نسبت به کار خود متعهد بوده و حس وظيفه شناسي شديدي بروجود آنها جلوه گر است به گونه اي که بيش تر نيروي خود را صرف انجام وظيفه و تعهد خويش مي کنند و لذا به کار خود عشق مي ورزند و آن را مناسب با طبيعت خود مي بينند به عقيده مزلو آن ها با ايثار و حس تعهد نسبت به کار , به فرانيازها دست مي يابند . از اين رو هر شخص با انجام کار خود در پي حقيقت است نه کسب شهرت و قدرت و... آنها از کار نه تنها رضايت دارند , بلکه لذت مي برند.

 

 

 


5- گرايش به خلوت و استقلال

 

انسان کامل از نظر مزلو سخت نيازمند خلوت گزيني و تنهايي است. اگرچه از مردم کناره نمي گيرد ولي به ديگران نياز ندارد نه در کسب رضايت و نه در مقام و ... رفتار آن ها خودشان است و خود تصميم مي گيرند و انگيزش و نظام خود را بدون تکيه و اتکا به ديگران تجربه مي کنند.

 

 

 


6- کنش مستقل

 

اين ويژگي با ويژگي گرايش به خلوت و استقلال رابطه نزديک دارد. به عقيده مزلو انسان خواستار تحقق , چون انگيزه کمبود ندارد, براي کسب رضايت به دنيا و ديگران متکي نيست . احساس خود کفايي و استقلال شديد, آنها را در برابر محروميت ها و بحران ها مقاوم و آسيب ناپذير ساخته است به گونه اي که از تحمل محروميت ها احساس بداقبالي ندارند.

 

 

 

 

 

 7- تازگي مداوم تجربه هاي زندگي ( لذت مدام از زندگي و تداوم تحسين آن )

 

انسان خواستار تحقق, تجارب خود را با لذت و احترام و شگفتي مي ستايد و از تجربه هاي مکرر زندگي سير و خسته نمي شود.

 

 

 


8- تجربه هاي اوج يا عارفانه ( جذبه دروني و نگريستن به فراسوي موضوعات )

 

انسان کامل گاه وجد و سرور و حيرتي عميق و چيره گر نظير تجربه هاي ژرف ديني را تجربه مي کند و از اين تجارب احساس قدرت , اعتماد به نفس و قاطعيتي دارد که گويا از عهده هر کاري برمي ايد , البته همه تجارب اوج از شدت يکسان برخوردار نيستند; هرقدر انسان سالمتر باشد, با تناوب و شدت بيش تر آن ها را تجربه مي کند . مزلو انسان هاي کامل را از نظر عمق جذبه و کميت آن به دو دسته " انسان کامل سالم" کاملا سالم و" انسان  بهنجار" تقسيم مي کند.

 

 

 


9- نوع دوستي

 

انسان کامل از نظر مزلو نسبت به همه انسان ها احساس همدلي و محبت دارد و آماده کمک به بشريت هست و خود را عضو خانواده بشر مي دانند و نسبت به يکايک اعضاي اين خانواده احساس برادري دارد و نسبت به همه احساس نزديکي مي کند.

 

 

 


10- روابط فردي و اجتماعي متقابل

 

به نظر مزلو انسان مطلوب وکامل بيش از افراد حد متوسط با ديگران روابط محکم دارد و مي تواند به ديگران بيش تر محبت کند و دوستي عميق داشته و خود را با آن ها وفق دهد ونسبت به ديگران به ويژه کودکان مهربان و شکيبا مي باشد. در عين حال مي تواند در برابر انسان هاي عيب جو و متظاهرالبته به طور موقت و با برخي از افراد خشن و بي رحم باشد.

 

 

 


11- ساختار خوي مردم گرايي ( مشي دمکراتيک )

 

افراد سالم در برابر همه مردم صرف نظر از طبقه اجتماعي , سطح تحصيلات , وابستگي سياسي يا ديني و نژادي آنها , بردبار و شکيبا هستند . براي آنها اين گونه تفاوت ها بي اهميت بوده و در واقع کم تر به اين گونه تفاوت ها توجه دارند.

 

 

 


12- تشخيص هدف از وسيله و خير از شر

 

افراد تحقق يافته آشکارا وسيله را از هدف تميز مي دهند . براي آنها هدف مهم تر از وسيله نيل به آن هدف است . آنها از " انجام دادن کار" يا " سپردن راه" به اندازه حتي بيشتر از رسيدن به مقصد و هدف لذت مي برند. آنها خير و شر را و درست و نادرست را تشخيص مي دهند و هرگز سرگشته و بي ثبات نبوده و تنها به اقتضاي موقعيت عمل نمي کنند .

 

 

 


13- شوخ طبعي مهر بانانه - فيلسوفانه ( حس طنز مهربانانه )

 

افراد سالم در امور طنز آميز و خنده اور با افراد عادي متفاوت هستند و در يک کلام طنز آنها فيلسوفانه است نه خصمانه و يا برتري طلبانه و عصيان گر و اين طنز به کل انسان ها برمي گردد نه فرد خاص.

 

 

 


14- خلاقيت

 

آفرينندگي و خلاقيت از ويژگي هاي خاص افراد خواستار تحقق است. آنها افرادي اصيل, مبتکر و آفريننده هستند و اين به معناي نويسندگي و سرايندگي و هنرمندي تنها نيست, بلکه آفرينندگي گرايشي است از بيان سلامت روان و مربوط به شيوه درک و طرز واکنش به جهان ;  يعني هرکسي در هر موقعيتي مي تواند خلاق و آفريننده باشد.

 

 

 


15- مستحيل نشدن در مقررات و آداب و رسوم اجتماعي ( مقاومت در برابر فرهنگ پذيري )

 

انسان هاي خواستار تحقق , افرادي خود کفا و مستقل بوده و به خوبي در برابر فشارهاي اجتماعي مقاومت کرده و بر تفکر و عمل به روشي که خود پسنديده اند , اصرار مي ورزند .

 

 

 

جدايي دروني و دوري و برکناري از فرهنگ جامعه را تحمل مي کنند. البته در برابر فرهنگ عصيان گري ندارند و به شکل جامعه ستيزانه قواعد را زير پا نمي گذارند, بلکه در برابر آنچه نمي پذيرند و اهميت قائل نيستند به طور متعارف رفتار مي کنند. تنها در موارد خاص آشکارا با قواعد و هنجارهاي جامعه مبارزه مي کنند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی


درمان VIP اعتیاد با استفاده از جدیدترین روش های طب جایگزین(گروه پزشکی دکتر موحدی و همکاران09124867833)

آمار بازدیدهای سایت

امروز263
دیروز267
این هفته1769
این ماه5509
همه بازدیدها427728

مشاوره تخصصی شبانه روزی در جمعیت بهروزان
 بزودی راه اندازی خواهد شد

 

شماره تلفن های مراکز درمان اعتیاد در جمعیت بهروزان:

2-مرکزدرمان سرپایی اعتیاد بهروزان:
55363444-55363543
3-مرکزدرمان سرپایی اعتیاد پاسارگاد:
88467300-88468299

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مبارزه با اعتیاد بهروزان می باشد.